ຕັ້ງຄ່າ QR code generator WiFi

Generate easy & customizable WiFi QR codes in minutes.

ອອກຈາກການສົ່ງຄ່າຄຳສັ່ງສຳລັບ .jpg, .jpeg, .png, .gif ທີ່ອະນຸຍາດ. 0.5 ມີຄວາມສູງສຸດໄປໄດ້ທີ່ໃນການບໍລິການ.
px
ລົງທະບຽນເພື່ອບັນທຶກມັນ
ກວດສອບໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ກໍາຫນົດລະບົບຄອມ QR ທີ່ຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານກໍການໃຊ້ໃນການສ້າງສິ້ນສຸດ.